Organisk kemi

Den organiska kemin är ett viktigt och stort område inom kemin. Men vad handlar den egentligen om och vilka ämnen är det som är organiska? Det ska vi försöka reda ut i följande text.


Vad omfattar organisk kemi?

organiska-amnen Dagens definition av vad som är ett organiskt ämne är tämligen enkel. I stort sett alla kolföreningar hör till den organiska kemin, medan resten av alla ämnen hör till den oorganiska kemin.

Men vad är då dessa kolföreningar för något? Jo, kolföreningar är som namnet antyder de ämnen som innehåller kolatomer (i figuren till höger ser du några exempel). Eftersom kol är ett mycket vanligt atomslag här på jorden finns det därmed en hel del kolföreningar; plast, koffein, diamant, kalk, socker, kolsyra, bensin och tjära är bara några exempel.

Många kolföreningar är också organiska ämnen, men undantag finns. Dessa är själva grundämnet kol (hit räknas bland annat diamant), koldioxid, kolmonoxid, kolsyra och karbonater (ämnen som innehåller karbonatjoner).

Orsaken till att organisk kemi kallas just för organisk kemi, är för att kolföreningar är mycket vanliga i alla levande varelser – såväl människor och djur i allmänhet, som växter och bakterier är uppbygda av olika organiska ämnen.

 

Kolföreningars flexibilitet

Modell av en kolatom.Kolatomer har fyra elektroner i sitt yttersta elektronskal (se figuren till höger). Detta betyder att en kolatom kan sitta ihop med fyra andra atomer runt omkring sig. Man säger att kol har fyra bindningar.

Detta gör att man kan skapa en väldigt stor mängd olika kombinationer av molekyler med hjälp av kol. Jämför bara med till exempel väte som enbart kan binda till en enda atom, eller syre som bara har två bindningar. På grund av detta är de organiska ämnena väldigt vanliga – hela 95 % av alla kända kemiska föreningar är just organiska och det upptäcks hela tiden nya ämnen i denna kategori.

Organiska ämnen finns förutom i levande varelser bland annat i läkemedel, bensin, rengöringsmedel, plaster och mycket, mycket annat.

 

För att bringa någon slags ordning bland alla organiska ämnen delar kemister in dem i olika grupper. I artiklarna till vänster kan du läsa om några av de vanligaste grupperna och vilka egenskaper de har. De organiska ämnen som bygger upp levande organismer utgör en särskild del av den organiska kemin som kallas biokemi och kommer att få en separat avdelning.

Observera att det är inte är av så viktigt kunna alla namnen på olika ämnena och grupperna utantill, eftersom man går djupare in på den organiska kemin på gymnasiet. Försök i stället få en övergripande bild av hur den organiska kemin är ordnad.


Artikeln skriven av Oskar Henriksson och Matias Ekstrand. Lämna feedback / ställ en fråga.
Publicerad 6 april 2009. Senast uppdaterad 24 januari 2015.

Kommentarer inaktiverade.